ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างบุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุนกว่า 2,300 คน ป้อนสู่ตลาดทุนไทย - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, September 30, 2023

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างบุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุนกว่า 2,300 คน ป้อนสู่ตลาดทุนไทย


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพบุคลากรของตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับ IAA สร้างบุคลากรมืออาชีพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน ผ่านหลักสูตร CISA แล้วถึง 2,359 คน และเป็นครั้งแรกในการมอบรางวัล CISA Achievement Award เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่หลักสูตร CISA และสร้างคุณูปการต่อตลาดทุนไทย โดยมอบแก่นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือการสร้างบุคลากรคุณภาพป้อนสู่ตลาดทุน โดยหลักสูตร CISA หรือ Certified Investment and Securities Analyst Program ถือเป็นหลักสูตรความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของตลาดทุนไทย ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและคุณวุฒิมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้างบุคลากรมืออาชีพผ่านหลักสูตร CISA ทุกระดับรวมแล้ว 2,359 คน เชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร CISA เป็นการจัดงานครั้งแรกในรอบ 4 ปีหลังจากสถานการณ์โควิด 19 โดยระหว่างปี 2563 จนถึงครึ่งแรกของปี 2566 มีจำนวนผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ทุกระดับสูงถึง 540 คน สะท้อนการเติบโตของจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตลาดทุนไทย ตลอดจนการที่ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรรองรับการขยายตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัล CISA Achievement Award ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผ่านหลักสูตร CISA ในฐานะบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงแก่หลักสูตรและสร้างคุณูปการต่อตลาดทุนไทย ซึ่งรางวัลนี้มอบแก่ นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์หลักทรัพย์กว่า 30 ปี ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนถึง 6 ครั้ง และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุนไทยอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันหลักสูตร CISA ได้จัดแบ่งองค์ความรู้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA) และระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA) โดยได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มให้มี CISA Professional Community เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ ความรู้และทักษะ ต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนของสมาชิกต่อไป

ผู้สนใจวิชาชีพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน ดูข้อมูลหลักสูตร CISA เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/cisa

                             “SET…Make it Work for Everyone”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad