พิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย - Wows News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, November 16, 2023

พิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทยดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย”  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บริหารจากบริษัทสมาชิก คณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1


สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานภายใต้พันธกิจที่สำคัญรวม 4 ด้าน ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ยกระดับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐและเอกชน 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจประกันภัยให้เป็นมืออาชีพที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และ 4. เสริมสร้างระบบนิเวศประกันภัยที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพนอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยทั้งทางด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยและสังคม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 คน โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบริษัทสมาชิกในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยไทย และสร้างความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงให้กับสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 49 บริษัท


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad